Straffutmåling for databedrageri ved inntrenging i nettbank og tapping av penger fra nettbankkonti

Høyesteretts dom 20.12.2012, HR-2012-02397-A, (sak nr. 2012/777), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Dommere: Normann, Bårdsen, Skoghøy, Indreberg, Schei

Saken gjaldt straffutmåling for medvirkning til grovt databedrageri, jf. straffeloven § 270 første ledd nr. 2, jf. annet ledd, jf. § 271 og medvirkning til datainnbrudd, jf. straffeloven § 145 annet ledd. Databedrageriet besto av inntrenging i nettbank og tapping av kunders konti. I denne saken dreide det seg om 25 transaksjoner i DNB NORs nettbank med et samlet beløp på cirka 800 000 kroner.

Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i 1 år, mens Høyesterett kom til at straffen skulle settes til fengsel i 1 år og 10 måneder. Høyesterett uttalte at det var vanskelig å operere med en alminnelig beløpsmessig norm for straffutmålingen. Allmennpreventive hensyn tilsa imidlertid at det ved nettbanksvindel burde gjelde et strengt alminnelig straffenivå, jf. Rt. 2009 side 397. Det dreide seg om organisert kriminalitet hvor svindlerne ofte opererer på tvers av landegrensene, og  Internettkriminalitet er et økende samfunnsproblem som rammer tilliten til en betalingsform som dagens betalingsformidling er basert på.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen