Straffutmåling for ett ran og sju grove tyverier begått overfor eldre personer

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00926-A, (sak nr. 2012/281), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Dommere: Skoghøy, Falkanger, Bull, Noer, Gjølstad

Saken gjelder straffutmåling for ett ran og sju grove tyverier begått overfor eldre personer.

Domfelte, som er rumensk statsborger, hadde sammen med andre rumenere begått ett ran og sju grove tyverier overfor personer på mellom 79 og 95 år. De hadde gått systematisk til verks ved å velge ut eldre, skrøpelige personer som hadde vært i banken, hadde handlet eller lignende og deretter fratatt dem penger og/eller bankkort. Bankkortene var deretter blitt misbrukt ved å ta ut penger fra minibanker. Utbyttet utgjorde til sammen i underkant av 50 000 kroner.

Ranet ble begått utenfor inngangsdøren til fornærmedes leilighet. Domfelte hadde holdt fornærmede fast så det gjorde vondt, mens en av de øvrige tok 4 000 kroner fra fornærmedes veske. Også tyveriene var begått i de fornærmedes nærmiljø. Domfeltes rolle hadde i hovedsak vært at hun hadde avledet fornærmedes oppmerksomhet ved å holde frem et kart og be om å bli vist vegen, mens de andre hadde stjålet bankkort, penger mv.

Straffen ble i tingretten satt til fengsel i ett år og ti måneder. Lagmannsretten reduserte straffen til fengsel i ett år og seks måneder, mens Høyesterett skjerpet straffen til fengsel i to år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen