Straffutmåling for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse

Høyesteretts dom, 15.06.2012, HR-2012-01243-A, (sak nr. 2012/474), styraffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jostein Johannessen) mot A (advokat Harald Stabell)

Dommere: Noer, Falkanger, Skoghøy, Bårdsen, Gjølstad

Saken gjelder straffutmåling for forsikringsbedrageri og falsk anmeldelse, og reiser særlig spørsmål om bruk av samfunnsstraff.

Tiltalte og en kamerat hadde gjemt en motorsykkel og deretter meldt den stjålet til politiet og innlevert skademelding til forsikringsselskapet. Etter fjorten dager kontaktet forsikringsselskapet ham om verdsettelsen av motorsykkelen. Dette var en vekker for ham, og han ringte etter kort tid tilbake til selskapet og opplyste at motorsykkelen var funnet. Samtidig var kameraten inne til avhør hos politiet i en annen sak og i forbindelse med dette fant politiet den gjemte motorsykkelen.

Høyesterett uttalte om straffutmålingen at forsikringssvindel er et betydelig problem, og at allmennpreventive hensyn taler for en følbar straffereaksjon. Motorsykkelen var verdsatt til kr. 130 000, og verdien tilsa at det her skulle idømmes ubetinget fengselsstraff. Høyesterett kom likevel til at det burde idømmes samfunnsstraff, og la avgjørende vekt på at tiltalte trakk kravet mot forsikringsselskapet før selskapet hadde mistanke om at det forelå svindel og før tiltalte visste at politiet hadde mistanke om dette. Det ble videre lagt en viss vekt på at saken, etter at tiltalte hadde tilstått og samtykket til tilståelsesdom, ble liggende ubehandlet hos politiet i åtte måneder og på at tiltalte var tidligere ustraffet og relativt ung, 21 år, på gjerningstidspunktet.

Høyesterett opprettholdt lagmannsrettens straffastsettelse på 60 timers samfunnstjeneste, subsidiært 60 dager fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen