Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom, 02.02.2012, HR-2012-00266-A, (sak nr. 2011/1694), straffesak, anke over dom

A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Dommere: Webster, Bull, Matheson, Bårdsen, Skoghøy

Saken gjelder straffutmåling for mishandling i familieforhold som har foregått over en periode på 18 år, jf. straffeloven § 219. Bestemmelsen var blitt endret i perioden. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at strafferammen både før og etter lovendingen var seks år. Høyesterett kom til at strafframmen for forholdene som var begått før lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2006, var to år, mens den var seks år for forholdene begått etter denne dato. Lagmannsrettens straffutmåling måtte dermed reduseres fra fengsel i fire år til fengsel i tre år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen