Straffutmåling for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01326-A, (sak nr. 2012/320), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Frode Sulland)

Dommere: Øie, Endresen, Normann, Stabel, Skoghøy

Straffutmåling for mishandling i familieforhold, jf. straffeloven § 219 første ledd.

A var funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 219 første ledd om mishandling i familieforhold. Over en toårsperiode hadde han blant annet 14 til 15 ganger over sin fraseparerte ektefelle truet med å drepe henne, barna og seg selv. Lagmannsrettens idømte samfunnsstraff i 75 timer med en gjennomføringstid på ni måneder i tillegg til ubetinget fengsels i 45 dager. Spørsmålet for Høyesterett var om det var grunnlag for å idømme samfunnsstraff.

Høyesteretts flertall – dommerne Skoghøy, Stabel og Øie – fant at straffen som utgangspunkt burde settes til fengsel i åtte måneder, og at samfunnsstraff bare kunne idømmes dersom tungtveiende grunner tilsa det.

Forsvareren hadde vist til at den domfelte hadde hatt en svært vanskelig fortid, at han nå hadde en svært problematisk helsesituasjon, og at det ville få følger for ham langt utover det vanlige dersom han blir innsatt til soning av en fengselsstraff av en viss lengde.

Etter flertallets syn kunne disse forhold verken hver for seg eller samlet begrunne at det ble idømt samfunnsstraff. Derimot fant flertallet under sterk tvil at de vidtgående konsekvenser soning av en lengre fengselsstraff vil kunne få for den domfeltes muligheter til å fortsette i arbeidslivet, burde medføre at 120 dager av straffen på åtte måneder ble gjort betinget. I denne sammenheng ble det særlig vektlagt at det også ville kunne ramme den tidligere ektefellen og barna hardt om den domfeltes helse og sosiale tilpasning ble redusert ytterligere.

Høyesteretts mindretall – dommerne Endresen og Normann – kom, som lagmannsrettens flertall til at straffen burde settes til fengsel i 45 dager og samfunnsstraff i 75 timer med gjennomføringstid på 9 måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen