Straffutmåling for mobile vinningskriminelle ved grove ran av eldre personar i heimen deira

Høgsteretts dom, 15.02.2012, HR-2012-00341-A, (sak nr. 2011/1769), straffesak, anke over dom

A (advokat Steinar Thomassen) og B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Håvard Kalvåg)

Dommarar: Noer, Indreberg, Normann, Arnesen, Matningsdal

Saka gjeld straffutmåling for mobile vinningskriminelle ved grove ran av eldre personar i heimen deira.

Fire rumenske statsborgarar var i lagmannsretten dømde for tre grove ran og eitt tjuveri. Saka i Høgsterett gjaldt anken over straffutmålinga for to av dei domfelte, som i lagmannsretten var dømde til fengsel i høvesvis åtte år og sju år og tre månader.

Det dreidde seg om ran av eldre menneske i heimen deira, og valden hadde vore særdeles brutal under gjennomføringa av rana. Sjølv om strafferammene for ran ikkje blei endra ved lovendringane som Stortinget vedtok 25. juni 2010, måtte straffskjerpingane for valdsbrotsverk få betydning når valdselementet var så vesentleg som her.

Ranshandlingane var godt planlagde og organiserte, og gjerningspersonane hadde komme frå Romania med formålet å tene pengar på kriminell verksemd. Argumentet frå forsvararane under tilvising til straffelova § 62 første ledd om at den samla straffa burde setjast lågare, førte ikkje fram. Høgsterett uttalte vidare at lagmannsretten under straffutmålinga kunne leggje vekt på at valdshandlingane var særdeles grove, og at valden var forsettleg, sjølv om det ikkje var teke ut tiltale for brot på § 229.

Høgsterett forkasta ankane. 

Les heile avgjerda her

Til toppen