Straffutmåling for omfattande vinningskriminalitet

Høgsteretts dom 21.09.2012, HR-2012-01826-A, (sak nr. 2012/700), straffesak, anke over dom,

Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommarar: Matningsdal, Stabel, Noer, Bårdsen, Schei

A er i lagmannsretten dømd til fengsel i seks år og seks månader for 64 fullbyrda innbrotstjuveri, 18 forsøk på grove innbrotstjuveri, to grove heleri og eitt simpelt heleri. Det er tale om såkalla mobil vinningskriminalitet, da A hadde komme frå Serbia til Noreg berre for å utføre vinningskriminalitet. Påtalemakta anka for å få straffa skjerpa.

Under tilvising til straffenivået for slike vinningsbrotsverk som kan utleiast av Høgsteretts praksis frå 2011 og 2012, særleg Rt. 2011 side 1210, kom fleirtalet i Høgsterett (Schei, Matningsdal og Bårdsen) til at straffa burde skjerpast i samsvar med påstanden frå aktor om fengsel i sju år og seks månader. To dommarar (Stabel og Noer) kom til at anken måtte forkastast.

Dommen inneheld særleg prinsipielle utsegner om denne typen kriminalitet, mellom anna om straffutmålinga ved forsøk. Vidare blir prinsippa for bruken av straffelova § 59 andre ledd når berre ein mindre del av dei straffbare tilhøva er tilstått, behandla.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen