Straffutmåling for voldtekt av mindreårig jente som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts dom, 02.05.2012, HR-2012-00914-A, (sak nr. 2011/2125), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Dommere: Matheson, Endresen, Utgård, Falkanger, Gjølstad

Saken gjaldt straffutmåling for voldtekt av en mindreårig jente som på grunn av beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav b. Tiltalte som på gjerningstidspunktet var 18 år gammel, hadde i fellesskap med en kamerat under en privatfest, med noe tids mellomrom, hver sin gang ført tuten på en flaske 2,5 cm inn i skjeden på en sovende jente som var drøyt 15 år og 10 måneder gammel. Handlingen var etter § 192 annet ledd bokstav a jf. § 206 straffbar som voldtekt til samleie mot mindreårig begått av flere i fellesskap, jf. § 196 og § 192 tredje ledd bokstav a.

Lagmannsretten hadde tatt utgangspunkt i en straff av fengsel i 5 år. Dette tilsvarer etter lovforarbeidene normalstraffnivået ved overtredelser av § 192 tredje ledd.

Høyesterett bemerket at forhold som straffes etter denne bestemmelsen normalt vil være vesentlig mer alvorlige enn det foreliggende tilfellet. Ut fra det straffbare forhold og dets omfang, ville et utgangspunkt på 5 år komme i konflikt med hensynet til proporsjonalitet sammenlignet med utgangspunktet i andre og langt mer alvorlige saker Høyesterett har pådømt under det nye og strengere strafferegimet for seksuallovbrudd. Høyesteretts flertall kom til at utgangspunktet for straffutmålingen burde være fengsel mellom 4 år og 4 år og 6 måneder, også tatt i betraktning fornærmedes unge alder. På grunn av tiltaltes uforbeholdne tilståelse og øvrige formildende omstendigheter ble straffen satt til fengsel i 2 år og 10 måneder.

Et mindretall på én dommer – dommer Endresen – mente tiltaltes handling avvek så vidt markert fra en ordinær voldtektssituasjon at det ville være riktig å gjøre ett år av straffen betinget. Mindretallet uttalte også at dersom ikke de politiske signaler om straffenivået for seksuallovbrudd hadde vært så vidt reservasjonsløse, ville han ha funnet det naturlig med en ytterligere reduksjon av straffen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen