Straffutmåling for voldtekt til samleie begått etter lovendringen 25. juni 2012

Høyesteretts dom 27.06.2012, HR-2012-01327-A, (sak nr. 2012/521), straffesak, anke over dom

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Dommere: Endresen, Stabel, Øie,  Normann, Skoghøy

Saken gjaldt straffutmåling for voldtekt til samleie begått etter lovendringen 25. juni 2010.

Som utgangspunkt for straffutmålingen understrekes det i dommen at de forhold som er omtalt som normaltilfeller, ikke gjelder normalisert atferd. Det er tale om alvorlige forbrytelser som angis å skulle straffes med minst 4 år i fengsel. Det er et straffbarhetsvilkår at den seksuelle omgang er oppnådd ved vold eller truende atferd. Enhver voldsbruk kan da ikke være et straffskjerpende moment.

Høyesterett kom, etter en konkret vurdering med utgangspunkt i den normering av straffenivået som ble gjort ved lovendringen, til at straffen burde settes til fengsel i 4 år og seks måneder.

Det ble ved straffutmålingen lagt særskilt vekt på at voldtekten strakk seg over 2 timer og 45 minutter, at overgrepet omfattet flere former for seksuell omgang, og at voldsbruken, som ikke var særlig grov, hadde et betydelig omfang.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen