Straffutmåling ved forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet punktum

Høyesteretts dom, 22.08.2012, HR-2012-01648-A, (sak nr. 2012/672), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat Halvard Helle)

Dommere: Indreberg, Noer, Normann, Tjomsland, Schei

Saken gjelder straffutmåling ved forbrytelse mot straffeloven § 195 første ledd annet punktum – samleie med barn under 14 år.

Domfelte var 19 år og 10 måneder da han hadde seksuell omgang med en pike på 13 år og 7 måneder. Det dreide seg både om oralsex likestilt med samleie og fire vaginale samleier i løpet av to møter. Det var intet vennskaps- eller kjæresteforhold mellom dem, selv om de visste om hverandre og var blitt litt begeistret for hverandre. Kontakten var fokusert på sex. Domfelte var klar over fornærmedes alder, at hun ikke hadde debutert seksuelt, og at sex med henne var ulovlig.

Tingretten fastsatte straffen til fengsel i 3 år hvorav 2 ble gjort betinget. Lagmannsretten reduserte den betingede delen til fengsel i 1 år og 6 måneder. Etter anke fra påtalemyndigheten gjorde Høyesterett hele straffen ubetinget.

Straffeloven § 195 ble endret i 2010. Formålet med lovendringen var å få et høyere normalstraffnivå, uten å vente på at straffeloven 2005 trådte i kraft. For å oppnå denne målsetningen har lovgiver både økt minstestraffen fra 2 til 3 år for samleie med et barn under 14 år,  og gitt retningslinjer for straffutmålingen i lovforarbeidene.

Det følger av forarbeidene at normalstraffen for samleie med et barn under 14 år der det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter skal være ubetinget fengsel i 4 år. Det var her ingen formildende omstendigheter ved selve handlingen, og aldersforskjellen og forholdet mellom domfelte og fornærmede var ikke av en slik karakter at det var grunnlag for å utmåle lavere straff enn normalstraffen. Men domfelte hadde avgitt uforbeholden tilståelse, og det ble derfor funnet grunnlag for å sette straffen til fengsel i 3 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen