Straffutmåling ved forsøk på overlagt drap

Høyesteretts dom, 28.06.2012, HR-2012-01330-A, (sak nr. 2012/656), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Maurud) mot A (advokat Trygve Staff)

Dommere: Webster, Tønder, Endresen, Falkanger, Tjomsland

Saken gjaldt straffutmåling ved forsøk på overlagt drap.

Domfelte var blant annet dømt for forsøk på overlagt drap på sin tidligere kjæreste. Drapsforsøket var begått etter straffskjerpelsen ved lovendringen 25. juni 2010. På bakgrunn av rettspraksis om det tidligere straffenivået og signalene i forarbeidene om strafføkningen for fullbyrdet drap, kom Høyesterett til at utgangspunktet for straffutmålingen for forsøk på overlagt drap nå må ligge på ni års fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen