Utforminga av spørsmåla til lagretten i sak om lekamsskading med dødsfølgje

Høgsteretts dom 8.11.2012, HR-2012-02128-A, (sak nr. 2012/1087), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Olav Helge Thue)

Dommarar: Noer, Endresen, Matheson, Bergsjø, Utgård

Saka gjeldutforminga av spørsmåla til lagretten i ei sak om lekamsskading med dødsfølgje.

Den tiltalte var i lagmannsretten dømd for brot på straffelova § 229 tredje straffalternativ, som aukar strafferamma når lekamsskadinga har døden eller betydeleg skade til følgje. Spørsmålet var om det var ein saksbehandlingsfeil når lagretten var stilt spørsmål om alternativa dødsfølgje og betydeleg skade samla. Ifølgje forsvararen skulle det vore stilt alternative spørsmål for dei to følgjene.

Høgsterett viste til at den klare hovudregelen er at likestilte straffalternativ med same strafferamme i same paragraf kan takast inn i eitt spørsmål til lagretten. Slik Høgsterett såg det, var det ikkje grunn til å gjere unntak frå hovudregelen her.

Forsvararen til den tiltalte hadde utanom anken kravd å få dommen oppheva som følgje av feil ved rettsbruken under straffespørsmålet. Høgsterett viste til at retten ifølgje straffeprosesslova § 342 andre ledd etter skjønn kan ta opp spørsmål utanom anken. Høgsterett fann ikkje grunn til å ta i bruk denne retten her.

Anken blei forkasta.

Les heile avgjerda her

Til toppen