Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02129-U, (sak nr. 2014/1881), sivil sak, anke over beslutning

X (kommuneadvokaten i X v/advokat Johan Breien) mot A (advokat Rolf. J. Cappelen), B (advokat Ragnhild Kverneland)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen