Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02138-U, (sak nr. 2014/1896), sivil sak, anke over beslutning

X kommune (kommuneadvokaten i Y-regionen v/advokat Johannes Meyer-Myklestad) mot A (advokat André Berven), B (advokat Torbjørn Schade)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen