Anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00871-U, (sak nr. 2014/584), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim)

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen