Anke over lagmannsrettens kjennelse mot staten v/Utlendingsnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.03.2014, HR-2014-00510-U, (sak nr. 2014/350), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen