Anke over lagmannsrettens kjennelse om å nekte et bevis ført - sak om utbetaling av uføreforsikring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01917-U, (sak nr. 2014/1603), sivil sak, anke over kjennelse

Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen