Ankenektelse - sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01240-U, (sak nr. 2014/850), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Kjetil Krokeide) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Dommere: Normann, Bergsjø og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen