Ankenektelse - sak om partsstatus ved krav om samvær etter barnevernloven § 4-19

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01392-U, (sak nr. 2014/1185), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Håkon Malm) mot X kommune (advokat Nina Sandell)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen