Åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet)

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Tønder og Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen