Avslag på saksøkers begjæring om å oppnevne psykiatrisk sakkyndig i en erstatningssak mot B

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02519-U, (sak nr. 2014/2259), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Faruk Resulovic) mot B (advokat Kjersti Sandvig)

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Endresen og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen