Avvisning av konkursbegjæring under henvisning til at den ikke hører under norske domstoler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2014, HR-2014-01446-U, (sak nr. 2014/1092), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Skatt øst (advokat Lars Marius Heggberget) mot Spiro System SP Z.O.O. (advokat Sebastian Garstecki)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen