Begjæring om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen