Begjæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom

Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth)

Dommere: Skoghøy, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen