Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse

Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen