Erstatning for sakskostnader ved skjønn etter tomtefesteloven § 40

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01913-U, (sak nr. 2014/1658), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Runar Wiik) mot B (advokat Erik Wold)

Dommere: Skoghøy, Øie, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen