Forståelsen av kravet i sjøloven § 311 om at avtaler om voldgift skal gjøres skriftlig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.01.2014, HR-2014-00204-U, (sak nr. 2013/2304), sivil sak, anke over kjennelse

Schenker AS (advokat Runar Hansen) mot Aseco Container Services AS (advokat Morten Garman)

Dommere: Tønder, Endresen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen