Frist for å krevje verdsetjing ved takstnemnd ved utøving av kjøperett etter eigarseksjonslova §§ 14-17

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.06.2014, HR-2014-01307-U, (sak nr. 2014/1011), sivil sak, anke over orskurd

A, B (advokat Arne Gjesdal) mot C (advokat Joanne Vaardal-Lunde)

Dommarar: Justitiarius Schei, dommarane Utgård og Normann

Les heile avgjerda

Til toppen