Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2014, HR-2014-00456-U, (sak nr. 2014/103), sivil sak, anke over dom

Skandinavisk Helseservice AS (grupperepresentant) (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot staten v/Skatt øst (advokat Henriette Busch)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen