Konstituert sorenskrivers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård)

Dommere: Matningsdal, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen