Krav om erstatning for sakskostnader fra det offentlige

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2014, HR-2014-01861-U, (sak nr. 2014/1256), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Thorstensen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen