Krav om fremleggelse av bevis i en underliggende tvist om et pengekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00562-U, (sak nr. 2014/458), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Svein Tømmerdal)

Dommere: Skoghøy, Øie, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen