Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.06.2013

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2014, HR-2014-010141-U, (sak nr. 2013/1977), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A  mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby)

Dommere: Gjølstad, Bårdsen, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen