Krav om sikkerhetsstillelse for mulig kostnadsansvar i en sak som står for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2014, HR-2014-00377-U, (sak nr. 2014/276), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet D AS )advokat Vidar Strømme)

Dommere: Falkanger, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen