Krav om tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven av 8. juli 1988 nr. 72

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Gro Hamre) mot B (advokat Svein Aage Larsen)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen