Krav om tilbakelevering av dødsbo fra offentlig skiftebehandling til privar skifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2014, HR-2014-01864-U, (sak nr. 2014/1504), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kåre Idar Moljord) mot B og C (advokat Kristian Dahle Trygstad)

Dommere: Endresen, Matningsdal, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen