Krav på erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01163-U, (sak nr. 2014/656), sivil sak, anke over kjennelse

Skien Papirindustri As (advokat Joar Heide) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Dommere: Justitiarius Schei, dommer Øie, kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen