Lagmannsrettens beregning av rettsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2014, HR-2014-01513-U, (sak nr. 2014/1238), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Johan Riisøen)

Dommere: Endresen, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen