Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av ankesak etter frafall av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01463-U, (sak nr. 2014/1212), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Terje Kvarsnes) mot B og C (advokat Øyvind J. Eidnes)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen