Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning

A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm)

Dommere: Tjomsland, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen