Midlertidig avgjørelse av fast bopel og samvær etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.11.2014, HR-2014-02308-U, (sak nr. 2014/2074), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ola Viken) mot B (advokat Sven Olle Nohlin)

Justitiarius Schei og dommerne Tønder og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen