Overprøving av vedtak i Pasientskadenemnda om at ankende parts krav etter pasientskadeloven er foreldet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00449-U, (sak nr. 2014/270), sivil sak, anke over dom

A mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen