Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00863-U, (sak nr. 2014/694), sivil sak, anke over beslutning

A, B (advokat Kristin Kruse) mot Y kommune (advokat Bård Nordby)

Dommere: Gjølstad, Stabel og kst. dommer Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen