Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatning for utbetalte forvaltningshonorarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.07.2014, HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Christian Lund) mot C AS, D AS (advokat Thor Christian Moen)

Dommere: Endresen, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen