Sakskostnadsavgjørelse i en tvist om oppsigelse av et konsulent-/arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02247-U, (sak nr. 2014/1858), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Danielsen) mot B AS (advokat Merete Furesund)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen