Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak, jf. straffeprosessloven § 435

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23.12.2014, HR-2014-02514-U, (sak nr. 2014/2101), sivil sak, anke over dom

A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Amir Hossein Mirmotahari)

Dommere: justitiarius Schei, dommerne Endresen og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen