Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse etter tvl. § 29-13 første ledd lider av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00229-U, (sak nr. 2014/18), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Jarle Ringheim) mot C (advokat Marit H. Håkonsen)

Dommere: Utgård, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen