Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00455-U, (sak nr. 2014/291), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Thomas Thorstensen) mot B

Dommere: Matningsdal, Øie, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen