Spørsmål om tingretten kan avvise en klage over utleggsforretning pga. manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.09.2014, HR-2014-01747-U, (sak nr. 2014/1145), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B AS (advokat Egil Horstad)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen