Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen)

Dommere: Skoghøy, Øie, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen